One-of-a-Kind Because You Are

I Have To Remember…

I made this to remind me!- I am change. I am good. I am amazing. I am wonderful. I am awesome. I am God. I am art. I am love. I am peace. I am forgiveness. I am wise. I am courage.